Oferta

Zakres świadczonych usług:

W przypadku zainteresowania niniejszą ofertą prosimy o kontakt pod numerem 602 490 137 lub mail na adres b.krol@krol-bhp.pl

Kompleksowa obsługa zakładów w zakresie bezpieczeństwa pracy. 

Okresowa ocena stanu bhp zakładu.

Sporządzanie dokumentacji wypadkowej. 

Prowadzenie sprawozdawczości z działalności zakładu – sporządzanie sprawozdań z warunków pracy na potrzeby Urzędu Statystycznego oraz statystyk wypadkowych. 

Sporządzanie instrukcji bhp stanowiskowych, maszyn i urządzeń stosowanych w zakładach pracy. 

Sporządzenie opracowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zakładów, uzgadnianie i weryfikacja dokumentacji z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej. 

Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Uzgadnianie i pośredniczenie w przeprowadzaniu pomiarów środowiska pracy, prowadzenie oraz aktualizacja rejestrów pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy. 

Przygotowywanie planów poprawy warunków pracy dla poszczególnych stanowisk lub całości zakładu oraz nadzór nad ich realizacją. 

Wykonywanie innych zleconych prac z zakresu bhp wynikających z aktualnych potrzeb zakładów. 

Pomoc w zakresie wykonywania obowiązkowych pomiarów elektrycznych: zerowania oraz rezystancji izolacji, a także pomiarów instalacji odgromowych w zakładach pracy. 

Kompleksowe wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z przyjętymi normatywami, wyposażanie w środki i sprzęt ochrony osobistej. 

Szkolenia w dziedzinie bhp:

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych,
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp,
 • dla społecznych inspektorów pracy,
 • dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,
 • w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej

RODO:

 • analiza potrzeb klientów w zakresie ochrony danych
 • audyt bezpieczeństwa
 • szkolenia pracowników
 • sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych
 • pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych